Відкриття банківських рахунків

TAXman, 10 лютого

Рахунок в установі банку може бути відкритий СГД тільки після взяття такого платника на податковий облік. Починаючи із 2007 року платник може не подавати до установи банку довідку про взяття на облік та може не повідомляти ДПІ про відкриття (закриття ) рахунку.

Цей процес автоматизовано, обмін інформацією та квитанціями між банком та ДПІ відбувається в електронному вигляді.

Розглянемо цей процес детальніше.

Правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних рахунків клієнтів, регулюються Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, (далі Інструкція N 492).

Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки. Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору. Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі. Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, зазначена на заяві про відкриття цього рахунку.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник рахунку (суб'єкт господарювання) в місячний строк з дня отримання нового свідоцтва про державну реєстрацію зобов'язаний подати до банку засвідчену копію цього свідоцтва.

Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання.

Якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) від імені суб'єкта господарювання відкривають поточний рахунок, мають:

- пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб мають також пред'явити документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

- подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені Інструкцією 492 (наведені нижче).

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку. За наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку.

Процес відкриття рахунків можна умовно поділити на такі етапи:

 • вибір обслуговуючого банку і типу рахунку;
 • подання та оформлення усіх необхідних документів;
 • повідомлення податкової служби про відкриття рахунку.

Документи, необхідні для відкриття рахунку юридичної особи.

Якщо юридична особа не має поточного рахунку в банку, то для відкриття такого рахунку їй потрібно подати такі документи:

 • заяву про відкриття поточного рахунку, яку підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
 • копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.

Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

 • фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи - резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;
 • уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів ;
 • фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів . Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;
 • між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Повідомлення податкової служби про відкриття рахунку.

Наступним кроком після подання документів та підписання договору є взяття рахунку на облік органом державної податкової служби (далі орган ДПС).

Наказом ДПА України від 1 липня 2002 року N 301 затверджено Порядок подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття (закриття) рахунків платників податків. Згідно із даним Порядком установи банків протягом трьох днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків Платників податків та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про це в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - НБУ) на адресу державних податкових адміністрацій (далі - ДПА) в областях з використанням засобів захисту інформації НБУ . Інформація про відкриття рахунку Платника податків (крім відкриття рахунку в разі зміни рахунку не за ініціативою клієнта) надається банком з письмового дозволу клієнта - Платника податків.

Іншими фінансовими установами Повідомлення про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі подається у паперовому вигляді протягом трьох днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу органу державної податкової служби, у якому Платник податків обліковується як платник податків .

ДПА в областях мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків Платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України та у базах даних ДПА.

Орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного Повідомлення надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту інформації НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на облік.

У разі надходження від фінансової установи Повідомлення у паперовому вигляді, орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення надсилає до фінансової установи, в якій відкрито рахунок Платнику податків, корінець Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік.

Датою початку видаткових операцій за рахунком Платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою файла-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік в органі ДПС або реєстрації отримання фінансовою установою корінця Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік в органі ДПС.

Підставою для відмови в узятті органом ДПС рахунку на облік є:

 • відсутність Платника податків на обліку в органі ДПС;
 • наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 • наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;
 • наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції;
 • наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку;
 • наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах за формою N 22-ОПП, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 • наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах ДПС;
 • виявлені розбіжності в ідентифікаційному номері або коду ЄДРПОУ, назві платника або ПІБ, місцезнаходженні або місцепроживанні платника в інформації, яка знаходиться в базах даних податкової інспекції та інформацією, наданою платником установі банку;
 • наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України).

Повідомлення про закриття рахунків Платників банки направляють до державного податкового органу в електронному вигляді згідно з Порядком N 301.

Вирішення спірних питань між банком та держателем платіжної картки Відповідно до Цивільного кодексу та Закону N 2121-ІІІ відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Нацбанку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Спірні питання між банком та клієнтом вирішуються у договірному порядку, а в разі незгоди – шляхом звернення до суду.

Нацбанк України не може впливати на банк щодо вирішення спірних питань, пов'язаних з обслуговуванням карткових рахунків, оскільки згідно зі ст. 5 Закону N 2121-ІІІ органам державної влади забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом.

Питання, пов’язані із відкриттям рахунків, можна обговорити на нашому форумі тут : «Налоги : Вопросы»

Приєднуйтесь і разом ми знайдемо вирішення ваших проблем.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 0+9


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа