Відповідальність платників єдиного податку

TAXman, 27 травня

Існує декілька видів відповідальності за податкові правопорушення .

Залежно від правопорушення відповідальність підприємців можна класифікувати так:

  • відповідальність за порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування;
  • відповідальність за несвоєчасну або неповну сплату єдиного податку та інших податків та зборів;
  • відповідальність за несвоєчасне або неповне подання звітності стосовно єдиного податку та єдиного соціального внеску;
  • відповідальність за самостійне виправлення помилок та інші порушення.

Розглянемо докладніше кожну з них.

Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування

Підпунктом 298.2.3 ПКУ зафіксовано, що єдинники зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ. Крім того, відповідно до п. 293.4 ПКУ в певних ситуаціях до податкових правопорушень буде застосовано ставку єдиного податку в розмірі 15 %.

1. Перевищення граничного річного обсягу доходу

Застосування ставки єдиного податку в розмірі 15 % до доходу, що перевищує граничну межу.

Для платників І та ІІ груп – перехід до іншої групи платників єдиного податку (ІІ або ІІІ, відповідно) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення, або позбавлення права працювати на єдиному податку з наступного кварталу, коли було допущено таке перевищення.

Для платників ІІІ групи – перехід на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом

2. Застосування іншого способу розрахунків, ніж грошовий

Застосування ставки єдиного податку в розмірі 15 % до доходу, отриманого за такими операціями.

Втрата статусу платника єдиного податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущено такий спосіб розрахунків

3. Провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання

Застосування ставки єдиного податку в розмірі 15 % до доходу, отриманого від таких видів діяльності.

Втрата статусу платника єдиного податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми

4. Перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з єдинником

Втрата статусу платника єдиного податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущено таке перевищення.

5. Провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку

Застосування ставки єдиного податку в розмірі 15 % до доходу, отриманого від таких видів діяльності.

Втрата статусу платника єдиного податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому провадилися такі види діяльності .

6. Провадження платниками І або ІІ групи діяльності, яка не передбачена пп. 1 або пп. 2 п. 291.4 ПКУ

Застосування ставки єдиного податку в розмірі 15 % до доходу, отриманого від таких видів діяльності.

Втрата статусу платника єдиного податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому провадилися такі види діяльності .

7. Наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів

Втрата статусу платника єдиного податку в останній день другого із двох послідовних кварталів .

Несвоєчасна або неповна сплата єдиного податку та інших податків та зборів

Згідно з п. 300.1 ПКУ платники єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку.

1. Несплата (неперерахування) платником єдиного податку І та/або ІІ групи авансових внесків єдиного податку

Штраф у розмірі 50 % ставки єдиного податку (п. 122.1 ПКУ).

2. Несплата (неперерахування) суми єдиного податку протягом двох послідовних кварталів

Позбавлення статусу платника єдиного податку (пп. 8 пп. 298.2.3 ).

3. Несплата платником єдиного податку ІІІ групи в установлені строки задекларованої суми єдиного податку в разі затримки до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати

Штраф у розмірі 10 % від несплаченої суми єдиного податку (п. 126.1 ).

4. Несплата платником єдиного податку ІІІ групи в установлені строки задекларованої суми єдиного податку в разі затримки більше 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати

Штраф у розмірі 20 % від несплаченої суми єдиного податку (п. 126.1 ).

Крім єдиного податку, підприємці є (можуть бути) платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) (як податкові агенти) та ЄСВ.

Пунктом 127.1 ПКУ встановлено, що ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. За ті ж самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, – штраф у розмірі 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. А за такі ж правопорушення, вчинені впродовж 1095 днів втретє та більше, – штрафні санкції у розмірі 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Відповідно до п. 295.1 ПКУ єдинники I та II груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Єдинники III групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ПКУ).

Після закінчення установлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня (пп. 129.1.1 ПКУ).

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій (за їх наявності) та без урахування суми пені) з розрахунку 120 % річних облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 ПКУ).

Пунктом 2 ч. 11 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ) установлено, що за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум.

Несвоєчасне або неповне подання звітності щодо єдиного податку, ПДВ та ЄСВ

Відповідно до п. 119.2 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, спричиняють стягнення в розмірі 1020 грн.

Згідно з п. 120.1 ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) призведуть до накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою фінансові санкції в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Відповідно до п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ передбачено накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

Ті самі дії, вчинені платником ЄСВ, до якого впродовж року було застосовано штраф за таке порушення, спричиняють накладення штрафу в розмірі 60 НМДГ (1020 грн.) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ.

Самостійне виправлення помилок, інші порушення

Заниження податкових зобов'язань

Відповідно до п. 50.1 ПКУ платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання уточнюючого розрахунку, або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за тим, коли було виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Якщо після подання декларації за звітний період платник подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, то штрафи не застосовуються.

Первинні документи

Згідно з пп. 296.1.1 ПКУ платники єдиного податку I та II груп та єдинники III групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Єдинники III групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів єдиники подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги (пп. 296.1.2 ПКУ).

Платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ПКУ). Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання декларації з єдиного податку або іншої податкової звітності, для складання якої вони використовуються

При заповненні податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця використовуються дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат, тому їх показники, відповідно до норм п. 44.1 ПКУ, повинні бути підтверджені первинними документами, які вправі вивчати та перевіряти контролюючі органи під час перевірок згідно з пп. 20.1.6 ПКУ.

За незбереження первинних документів до єдинників можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 ПКУ, зокрема, незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом встановлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій під час здійснення податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого впродовж року було застосовано штраф за таке саме порушення, призводять до накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

До фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку, які не ведуть або ведуть з порушенням облік доходів та витрат, застосовується відповідальність у формі адміністративного штрафу.

Відповідно до ст. 164 1 КпАП неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми НМДГ (51-138 грн.). За ті ж самі дії, вчинені особою, яку впродовж року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, призводять до стягнення від п'яти до восьми НМДГ (85-136 грн.).

Порушення касової дисципліни

Відповідно до ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95-ВР у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами – громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються НБУ, до них застосовуються фінансові санкції у формі штрафу:

• за перевищення установлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

• за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки – у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Неутримання ПДФО

Згідно з п. 297.3 ПКУ єдинник виконує передбачені ПКУ функції податкового агента в разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних ПДФО доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

У разі виявлення факту щодо неутримання ПДФО під час виплати доходу громадянам, до платників податків застосовуються штрафні санкції як до податкового агента, передбачені п. 127.1 ПКУ, та на суму податкового боргу нараховується пеня після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов'язання згідно з пп. 129.1.1 ПКУ.

Відповідальність з ЄСВ

Згідно з п. 5 ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ, накладається штраф у розмірі від восьми до п'ятнадцяти НМДГ (136-255 грн.).

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 9+2


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

(Без темы)Журнальный столик
23 вересня, 1 ответа
Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа