Спрощена система оподаткування для юридичних осіб

TAXman, 24 січня

Юридичних осіб - платників єдиного податку поділено на дві групи залежно від середньооблікової кількості працівників та річного обсягу доходу:

- четверта група – суб'єкти господарювання, у яких протягом календарного року середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн.;

- шоста група – суб'єкти господарювання, у яких протягом календарного року середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.

Не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання – юридичні особи, які здійснюють:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор;
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л);
 • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
 • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу;
 • діяльність з управління підприємствами;
 • діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку;
 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

Також право на застосування спрощеної системи оподаткування не поширюється на:

 • страхових брокерів, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, реєстратори цінних паперів;
 • суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 %;
 • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 • суб'єктів господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг;
 • юридичних осіб – нерезидентів.

Однією з головних умов перебування на спрощеній системі оподаткування є здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Ставки єдиного податку

Відсоткові ставки єдиного податку для четвертої групи платників єдиного податку – юридичних осіб встановлено у таких розмірах:

- 3 % від доходу – у разі сплати ПДВ;

- 5 % від доходу – коли особа не є платником ПДВ.

Для платників єдиного податку шостої групи:

- 7 % від доходу – у разі сплати ПДВ;

- 10 % від доходу – коли особа не є платником ПДВ

Є випадки, коли ставки єдиного податку встановлюються у подвійному розмірі для платників четвертої (6 та 10 %) та шостої груп (14 та 20 %):

 • до суми перевищення обсягу доходу, допустимого для перебування на відповідній групі платників єдиного податку – юридичних осіб;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі (бартер);
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему.

У разі перевищення обсягу доходу, платники четвертої групи в наступному звітному кварталі мають право за поданою ними заявою перейти до шостої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування. Платники шостої групи зобов'язані перейти на загальну систему оподаткування.

Порядок і строки сплати єдиного податку

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої та шостої груп є календарний квартал.

Єдиний податок сплачується протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал.

Якщо строк сплати податку припадає на вихідний, святковий день, то строк сплати податку не переноситься.

Застосування спрощеної системи оподаткування звільняє юридичних осіб від сплати таких податків, зокрема:

 • податку на прибуток підприємств;
 • податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку у розмірі 3 або 7 %;
 • земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
 • збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 • збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Подання звітності

Податкова декларація платника єдиного податку подається до органу ДПС протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу і складається наростаючим підсумком.

У податковій декларації окремо відображають: обсяг доходу, оподатковуваний за відповідною ставкою; обсяг доходу, оподатковуваний за відповідною подвійною ставкою у разі перевищення обсягу доходу. Сума перевищення обсягу доходу відображається за звітний період, у якому відбулося таке перевищення. Окремо також відображаються доходи при застосування іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі.

Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування

Новостворені суб'єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали до податкової інспекції заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Юридична особа, яка перебуває на загальній системі оподаткування, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, юридичною особою дотримано вимоги, установлені для відповідної групи платників єдиного податку. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Порядок відмови від застосування спрощеної системи оподаткування та переходу на сплату інших податків і зборів

Для відмови від спрощеної системи оподаткування юридична особа не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу подає до органу ДПС заяву.

Платники єдиного податку – юридичні особи зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів (на загальну систему), у таких випадках та в строки:

 • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, а також платниками єдиного податку шостої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення;
 • у разі застосування платником єдиного податку – юридичною особою іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі, – з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
 • у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування– з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
 • у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
 • у разі несплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, – з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому погашено такий податковий борг.

Платники єдиного податку – юридичні особи можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, із першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, у якому подано заяву.

Свідоцтво платника єдиного податку видається безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання заяви виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі. Строк дії свідоцтва – безстроковий.

Розглянемо декілька запитань.

1. Який термін поданняюридичною особою – платником єдиного податку заяви до податкової інспекції для внесення до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку змін щодо видів діяльності?

Відповідно ст. 298 Податкового кодексу до заяви про застосування спрощеної системи оподаткування включаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

Крім того, до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання заяви органом ДПС вносяться зміни щодо видів діяльності.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається разом з податковою декларацією за звітний період, у якому відбулися такі зміни.

Тобто нормами Кодексу не визначено конкретного терміну подання платником заяви про внесення змін до видів діяльності .

Враховуючи вищевикладене, якщо юридична особа бажає внести зміни до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в частині видів господарської діяльності, то вона подає до ДПІ заяву, крім випадків, коли планований вид діяльності належить до видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування та є підставою для анулювання свідоцтва платника єдиного податку.

2. Чи може відокремлений підрозділ юридичної особи, яка є платником єдиного податку, бути платником інших податків та зборів?

Згідно з ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.

Доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом звітного періоду в грошовій формі, сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів та послуг, за які отримано попередню оплату (аванс) у період сплати інших податків і зборів.

Таким чином, платник єдиного податку – юридична особа у податковій декларації відображає обсяг доходу та середньооблікову кількість працівників в цілому з урахуванням своїх відокремлених підрозділів.

Отже, відокремлений підрозділ юридичної особи, яка є платником єдиного податку, не може бути платником інших податків та зборів (тобто не може перебувати на зальній системі оподаткування).

Обговорити питання по застосуванню спрощеної системи оподаткування можна на нашому форумі

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 7+4


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа