Договір про спільну діяльність

TAXman, 15 вересня

Буває, що в когось є бажання або цікава ідея, як досягти значного результату, втілити в життя багатообіцяючий проект або свою давню мрію. Але для цього потрібно об’єднати ресурси партнерів у спільній справі – фінансові, людські, виробничі.

Розглянемо, як здійснюється спільна діяльність без створення нової юридичної особи платниками податку на прибуток і ПДВ.

Стаття 1130 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) дає таке визначення:

Спільна діяльність - це коли сторони (учасники) договору про спільну діяльність зобов’язуються спільно діяти (без створення юрособи) для досягнення певної мети, що не повинна суперечити чинному законодавству.

Кількість сторін - учасників договору про спільну діяльність чинним законодавством не обмежується. Тобто таких сторін може бути дві і більше. Крім того, в ст. 77 ЦКУ немає обмежень щодо статусу суб’єктів спільної діяльності, тобто ними можуть бути як юрособи-резиденти (такий варіант розглядається далі), так і фізособи, і нерезиденти.

Договір про спільну діяльність (ДСД) складається в письмовій формі і може бути двох видів (п. 2 ст. 1130 ЦКУ):

1. Договір, за умовами якого його сторони (учасники) не поєднують свої внески, але діють спільно для досягнення певної мети. Цей договір не має на увазі одержання прибутку його сторонами і тому податкових і бухгалтерських наслідків у процесі його виконання не буде.

2. Договір, за умовами якого його сторони (учасники) поєднують свої внески та діють спільно з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. Такий договір про спільну діяльність ще називається договором простого суспільства (п. 1 ст. 1132 ЦКУ). Про нього і піде мова далі.

Основні умови ДСД

В ДСД потрібно чітко визначити взаємовідносини його сторін, основні умови діяльності. Для цього договір має обов’язково містити певні розділи. Розглянемо основні з них.

Розмір і порядок внесення сторонами договору своїх внесків у спільну діяльність. Внесок - це все те, що кожна сторона договору вносить у спільну діяльність (спільне майно сторін договору). Всі сторони договору спільно здійснюють грошову оцінку внеску кожного учасника, що може бути рівним або не рівним для кожної із сторін. Розмір, вид внеску, в який строк кожний з його учасників повинен внести свій внесок у спільну діяльність і хто з учасників здійснює утримання спільного майна (внесків) указується в договорі. Те саме стосується і виготовленої в результаті ведення спільної діяльності продукції і отриманих від такої діяльності доходів. У договорі можуть бути зазначені й інші умови (наприклад те, що раніше внесений внесок повинен бути повернутий власникові після закінчення терміну дії договору).

Порядок ведення спільної діяльності. У цьому розділі вказується, який учасник договору отримав згоду від інших учасників на одноособове ведення справ, які стосуються спільної діяльності (далі - уповноважений учасник). Договором може бути передбачено, що кожний учасник договору окремо або всі учасники разом будуть вести справи по спільній діяльності. Проте на практиці це не дуже ефективно. Краще, коли є один уповноважений учасник. Він повинен вести податковий облік спільної діяльності. Крім того, він повинен вести облік надходження внесків і їхнього використання на певні цілі; здійснювати розрахунок прибутку чи збитків; інформувати всіх учасників про порядок здійснення спільної діяльності; відповідати за результати ведення спільної діяльності. Про всі ці функції та права потрібно вказати в договорі.

Витрати (збитки) спільної діяльності, розподіл прибутку, повернення майна учаснику. Учасники повинні вирішити та вказати в договорі, яким чином вони будуть відшкодовувати витрати (збитки), пов’язані з веденням спільної діяльності (ст. 1137 ЦКУ). Оптимальний варіант - це коли кожний учасник має витрати (погашає збитки) пропорційно вартості його внеску в спільне майно. Так само може розподілятися і прибуток - пропорційно вартості внеску. Причому учасник не має права відмовлятися від участі в погашенні (несенні) збитків (витрат), пов’язаних зі спільною діяльністю, і від нарахування йому частини прибутку, отриманого від такої діяльності. Інші учасники, у цьому випадку, не повинні обмежувати права зазначеного учасника.

Будь-який учасник у будь-який момент крім частини прибутку може вимагити свою частку в спільній діяльності (наприклад, пропорційну вартості його внеску в спільне майно) від інших учасників, і таким чином, вийти зі складу учасників договору. Крім того, якщо дія договору закінчена , кожен учасник може вимагати свою частку в спільній діяльності від інших учасників (пропорційну вартості його внеску в спільне майно або, наприклад, відповідно до ст. 1141 ЦКУ, у вигляді повернення йому раніше внесеного внеску, якщо він ще не використаний, без одержання додаткової винагороди.

Договір засвідчується підписом всіх сторін, що беруть участь у ньому, і печаткою (за наявності). Завірений договір підлягає реєстрації в ДПІ.

Взяття на облік договорів у ДПІ

Відповідно до пункту 4.12 Порядку обліку платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 № 80, на обліку в органах ДПС повинні перебувати ДСД, при виконанні яких виникають обов'язки за сплатою податків і зборів, передбачених законодавством.

Чинним податковим законодавством передбачено, що при виконанні договору можуть виникати обов’язки за сплатою наступних податків:

- податку на прибуток;

- податку на додану вартість.

Пунктом 7.7 статті 7 Закону про прибуток передбачено, що спільна діяльність без створення юридичної особи провадиться на підставі договору про спільну діяльність, що передбачає об'єднання коштів або майна учасників для досягнення спільної господарської мети. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Вяття на облік договорів про спільну діяльність здійснюється органом державної податкової служби, де перебуває на обліку платник податків (резидент), що призначений учасниками договору відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Упoвноважений учасник повинен подати до ДПІ, де він уже перебуває на обліку як окремий платник податків, такі документи :

- заяву про взяття на облік за ф. № 1-ОПП;

- завірену учасниками копію договору про спільну діяльність.

Однак, у податковій інспекції можуть не взяти на облік договір, коли однією із сторін є фізична особа, яка не є підприємцем. Також однією із сторін не може бути особа, що є не суб’єктом господарювання, зокрема:

- органи державної влади або органи місцевого самоврядування ;

- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність ;

- філії (інші відокремлені підрозділи) .

Якщо учасники договору перебувають на обліку як окремі платники податків в різних ДПІ, то вповноважений учасник повинен подати до ДПІ, де він перебуває на обліку, додаткові документи - копії довідки за формою № 4-ОПП, якими засвідчується факт обліку учасників в ДПІ за їхнім місцезнаходженням як окремих платників податків. В ДПІ документи перевіряють, вносять дані про договір до відповідного реєстру і видають уповноваженому учаснику довідку за формою № 4-ОПП як підтвердження факту взяття на облік спільної діяльності учасників. Після одержання такої довідки уповноважений учасник, відповідальний за ведення обліку результатів спільної діяльності, буде повноправним платником податку на прибуток і буде відповідати за нарахування і перерахування суми цього податку до бюджету. Довідка 4-ОПП є підставою для відкриття поточного рахунку в банку для цілей ведення спільної діяльності.

Зазначимо одну особливість. Для проведення спільної діяльності договір не потрібно включати до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ). Тому при взятті ДСД на облік в ДПІ, йому надається реєстраційний (обліковий) номер платника податків з Тимчасового реєстру ДПАУ (далі - ТРДПАУ). Відповідно до вимог Наказу ДПАУ № 380, реєстраційний дев’ятизначний номер з ТРДПАУ вказується замість коду за ЄДРПОУ у всіх документах, пов’язаних з веденням спільної діяльності, і в яких чинним законодавством передбачене заповнення рядка "код за ЄДРПОУ" (наприклад, в платіжках, накладних, податкових накладних, деклараціях, звітних формах й ін.). Також номер з ТРДПАУ вказується ДПІ у формі 4-ОПП, одержуваній вповноваженим учасником, і може вказуватися останнім на печатці, якою засвідчуються документи. Ще раз наголошую, що в деклараціях по прибутку і по ПДВ вказується код ТРДПАУ, а не код ЄДРПОУ уповноваженої особи.

Порядок реєстрації вповноваженого учасника як платник ПДВ у частині здійснення спільної діяльності також має ряд особливостей 7. Так, відповідно до вимог Наказу ДПАУ № 79, для реєстраціїї платником ПДВ, уповноважений учасник повинен подати до ДПІ "Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість" за формою № 1-Р. При цьому в "Свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість" за формою № 2-Р, що буде видано ДПІ вповноваженому учаснику, вказується дев’ятизначний індивідуальний податковий номер платника ПДВ, що повністю відповідає номеру з ТРДПАУ. В отриманому вповноваженим учасником Свідоцтві він буде зазначений як юрособа - платник ПДВ, що і буде відповідати за нарахування й внесення цього податку до бюджету під час здійснення спільної діяльності. Якщо ж уповноважений учасник веде облік результатів спільної діяльності за кількома договорами, він повинен одержати Свідоцтво в ДПІ за кожним договором окремо.

Нормативна база

1. ЦКУ - Цивільний кодекс України.

2. Наказ ДПАУ № 80 - Наказ ДПАУ № 80 від 19.02.1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків".

3. Наказ ДПАУ № 380 - Наказ ДПАУ № 380 від 03.08.1998 р. "Про затвердження Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків".

4. Наказ ДПАУ № 79 - Наказ ДПАУ № 79 від 01.03.2000 р. "Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість".

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 1+0


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа