Перехiд на спрощену систему оподаткування юридичної особи

TAXman, 22 липня

Перехiд на спрощену систему оподаткування. Частина 1.

Загальнi вимоги

Як випливає зi статтi 1 Указу № 727, спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi (далi - спрощена система оподаткування) запроваджується, зокрема, для суб'єктiв малого пiдприємництва (далi - СМП), якi є юридичними особами будь-якої органiзацiйно-правової форми та форми власностi, але при цьому в них:

- обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк має бути не бiльшим за 1 млн. грн.;

- середньооблiкова чисельнiсть працюючих за рiк (календарний) не повинна перевищувати 50 осiб.

Тобто, обрати спрощену систему оподаткування мають право саме СМП. Закон № 2063 (ст. 1) визначає СМП, зокрема, як юридичних осiб будь-якої органiзацiйно-правової форми та форми власностi, в яких середньооблiкова чисельнiсть працюючих за звiтний календарний рiк не перевищує 50 осiб та обсяг рiчного валового доходу не перевищує 70 млн. грн. При цьомукритерiєм переходу на спрощену систему оподаткування згiдно з пунктом 1 Порядку № 476 є виручка в сумi 1 млн. грн., а не дохiд розмiром 70 млн. грн.

Вiдповiдно до статтi 1 Указу № 727 виручкою вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)для спрощенцiв вважається сума, фактично отримана ними на розрахунковий рахунок та/або в касу за здiйснення операцiй з продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг). У разi продажу основних фондiв (далi - ОФ) виручкою вважається рiзниця мiж сумою, отриманою вiд реалiзацiї цих фондiв, та їх залишковою вартiстю на момент такого продажу. На думку податкових органiв, для розрахунку загальної суми виручки враховується три показники (Порядок № 477):

- сума виручки вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг (нею є сума доходiв, отриманих вiд виробництва та продажу продукцiї, товарiв, робiт, послуг);

- сума виручки вiд реалiзацiї ОФ (тобто рiзниця мiж сумою, отриманою вiд реалiзацiї цих ОФ, та їх залишковою вартiстю на момент продажу);

- позареалiзацiйнi доходи та виручка вiд iншої реалiзацiї (цей показник включає в себе суми, фактично отриманi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi (далi - СПД) на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу вiд iнших операцiй, тобто фiнансовий результат вiд продажу цiнних паперiв, малоцiнних швидкозношуваних предметiв, матерiалiв, палива, орендна плата, проценти, грошовi кошти, отриманi у виглядi безповоротної фiнансової допомоги, кредиторська заборгованiсть, щодо якої минув строк позовної давностi, а також дивiденди, якщо вони не були оподаткованi у джерела виплати вiдповiдно до Закону № 283).

При розрахунку загальної суми виручки до її складу не включаються суми акцизного збору.

Що стосується iншого, важливого для переходу на спрощену систему оподаткування показника, тобто середньооблiкової чисельностi працюючих, то згiдно зi статтею 1 Указу № 727 вiн визначається для СМП за методикою, затвердженою органами статистики (з урахуванням усiх працiвникiв юридичної особи, у тому числi тих, якi працюють за договорами та за сумiсництвом, а також працiвникiв представництв, фiлiалiв, вiддiлень та iнших вiдособлених пiдроздiлiв).

Юридичнi особи, що перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не можуть застосовувати iнший спосiб розрахункiв за вiдвантажену продукцiю, крiм готiвкового та безготiвкового розрахункiв грошовими коштами. Тобто для юросiб - платникiв єдиного податку Указом № 727 заборонено будь-якi взаємозалiки i взаєморозрахунки.

Нагадаємо, що виручкою вважається сума, фактично отримана СПД на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здiйснення операцiй з продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Вiдповiдно до статтi 6 Указу № 727 платники єдиного податку не є платниками таких видiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв): ПДВ (крiм юридичних осiб, що сплачують єдиний податок за ставкою 6%); податку на прибуток пiдприємств; плати (податку) за землю; збору на спецiальне використання природних ресурсiв; збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення; збору до Державного iнновацiйного фонду; збору на обов'язкове соцiальне страхування; вiдрахувань та зборiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг загального користування України; комунального податку; податку на промисел; збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування; збору за видачу дозволу на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг; внескiв до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв; внескiв до Державного фонду сприяння зайнятостi населення; плати за патенти згiдно iз Законом № 98. Проте цю норму не варто сприймати буквально, адже деякi законодавчi акти демонструють iншi законодавчi iнiцiативи, та й певнi роз'яснення слiд враховувати. Наприклад, у пунктi 6 Постанови № 507 iдеться про те, що платники єдиного податку звiльняються вiд плати (податку) за землю лише за земельнi дiлянки, якi використовуються ними для провадження пiдприємницької дiяльностi. Отже, в будь-якому випадку слiд аналiзувати не тiльки Указ № 727, а й iншi нормативно-правовi акти.

Згiдно з пунктом 4 роздiлу II Закону № 2505 з 01.07.2005 р. та до прийняття Закону України <Про спрощену систему оподаткування> Указ № 727 застосовується з урахуванням певних особливостей. Так, спрощена система оподаткування не поширюється на СПД, якi:

- провадять дiяльнiсть у сферi грального бiзнесу (в тому числi дiяльнiсть, пов'язану з улаштуванням казино, iнших гральних мiсць (домiв), гральних автоматiв з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числi державних) та розiграшiв з видачею грошових виграшiв у готiвковiй або майновiй формi), здiйснюють обмiн iноземної валюти;

- є виробниками пiдакцизних товарiв, здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з експортом, iмпортом та оптовим продажем пiдакцизних товарiв, оптовим та роздрiбним продажем пiдакцизних пально-мастильних матерiалiв;

- здiйснюють видобуток та виробництво дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, оптову та/або роздрiбну торгiвлю промисловими виробами з дорогоцiнних металiв, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до Закону № 1775.

Реєстрацiя платниками єдиного податку

Для переходу на спрощену систему оподаткування юридична особа подає письмову Заяву про видачу Свiдоцтва про право сплати єдиного податку (додаток до Порядку № 476, далi - Заява) до органу державної податкової служби (далi - ДПС) за мiсцем державної реєстрацiї. У нiй обов'язково зазначається обрана ставка єдиного податку (ст. 3 i 4 Указу № 727):

- 6 % суми виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) без урахування акцизного збору в разi сплати ПДВ згiдно iз Законом № 168;

- 10 % суми виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), за винятком акцизного збору, в разi включення ПДВ до складу єдиного податку.

СПД - юридичнi особи сплачують єдиний податок щомiсяця не пiзнiше 20 числа наступного мiсяця на окремий рахунок вiддiлень Державного казначейства України

Отже, юридична особа самостiйно обирає ставку єдиного податку та сплачує 10 % (не будучи при цьому платником ПДВ) або 6 % + ПДВ (зареєструвавшись як платник цього податку в ДПi з вiдповiдними наслiдками щодо виписки податкових накладних та додержанням iнших вимог Закону № 168).

Згiдно зi статтею 4 Указу № 727 та пунктом 3 Порядку № 476 Заява подається не пiзнiше нiж за 15 днiв до початку наступного звiтного (податкового) перiоду (кварталу) за умови сплати всiх установлених податкiв та обов'язкових платежiв, термiн сплати яких настав на дату подання Заяви. Новостворенi юридичнi особи мають право перейти на спрощену систему оподаткування з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацiю (п. 2 Порядку № 476).

Рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування незалежно вiд обраної ставки єдиного податку (6 % + ПДВ чи 10 %) СПД може приймати не бiльше одного разу за календарний рiк. Тобто якщо юридична особа вже була платником єдиного податку в календарному роцi, а потiм перейшла на загальну систему оподаткування, знову стати спрощенцем вона може тiльки з наступного року. Пiдтвердженням реєстрацiї юридичної особи в ДПi платником єдиного податку є Свiдоцтво про право сплати єдиного податку суб'єктом малого пiдприємництва - юридичною особою (додаток до Порядку № 476, далi - Свiдоцтво), яке видається юрособi термiном на один рiк i є документом суворої звiтностi. Пiсля закiнчення термiну дiї Свiдоцтва або, наприклад, вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування воно пiдлягає поверненню до ДПi, яка його видала.

Платники єдиного податку - юрособи до 20 числа мiсяця, що наступає за звiтним (податковим) перiодом (кварталом), подають до органу ДПС розрахунок сплати єдиного податку СМП - юридичною особою.

СМП - юридична особа має вести книгу облiку доходiв та витрат i касову книгу.

Юридична особа з фiлiями

Як неодноразово наголошувала ДПАУ, оскiльки платником єдиного податку є СПД - юридична особа, то її фiлiї без статусу юрособи окремо вiд неї не можуть перейти на спрощену систему оподаткування. Загальнi вимоги щодо переходу юридичної особи разом з фiлiями на спрощену систему оподаткування визначено, зокрема, в Листi № 8921.

По-перше, юридична особа, подаючи до ДПi за своїм мiсцезнаходженням Заяву, наводить у нiй не тiльки iнформацiю про себе (юридичну назву, вiдомостi про розрахунковi (поточнi) рахунки в установах банкiв i т. д.), а й iдентичну iнформацiю щодо фiлiй. При видачi Свiдоцтва ДПi вказує в ньому данi про юридичну особу та наводить перелiк її фiлiй, iнформацiя про якi мiститься в Заявi. По-друге, кiлькiсть працiвникiв (50 осiб) i сума виручки (1 млн. грн.) розраховується в цiлому по пiдприємству: з урахуванням даних юридичної особи та її фiлiй, що знаходить своє вiдображення в Заявi. Надалi юридична особа суму виручки вказує у Книзi облiку доходiв i витрат суб'єкта малого пiдприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi (додаток до Наказу № 477) таким чином:

- окремо вказується його виручка;

- окремо вказується виручка по кожнiй фiлiї (тобто данi, наданi фiлiєю, що взятi з Книги облiку доходiв i витрат, яку вона веде окремо вiд юридичної особи; книги для фiлiй завiряються органом ДПС за мiсцем реєстрацiї юридичної особи - СМП);

- визначається загальна сума, тобто сума виручки юридичної особи плюс сума виручки фiлiй.

Розрахована в такому порядку загальна сума виручки береться до уваги юридичною особою при визначеннi суми єдиного податку, який сплачується до бюджету за мiсцем державної реєстрацiї юридичної особи. Крiм того, загальна сума виручки вказується в Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого пiдприємництва - юридичною особою (додаток до Наказу № 98), що подається юридичною особою за мiсцем своєї реєстрацiї в ДПi.

Спрощена система бухгалтерського облiку та звiтностi

У той час як порядок оподаткування СМП регулюється Указом № 727 та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, порядок ведення спрощеного облiку та звiтностi СМП затверджується Мiнфiном (ст. 6 Указу № 727). Зважаючи на це, спочатку кiлька слiв про загальнi вимоги.

Згiдно зi статтею 11 Закону № 2063 для СМП може застосовуватися в порядку, встановленому законодавством України, спрощена система оподаткування, бухгалтерського облiку та звiтностi, яка передбачає:

- замiну сплати встановлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) сплатою єдиного податку;

- застосування спрощеної форми бухгалтерського облiку та звiтностi.

Наразi спрощена система оподаткування, бухгалтерського облiку та звiтностi (далi - спрощена система бухгалтерського облiку та звiтностi) може застосовуватися поряд iз загальною системою оподаткування, бухгалтерського облiку та звiтностi, передбаченою законодавством, - на вибiр СМП.

Зважаючи на наведене, можна зробити висновок, що всi юридичнi особи, якi пiдпадають пiд визначення СМП, мають право обрати спрощену форму бухгалтерського облiку та звiтностi.

Це стосується не тiльки тих юридичних осiб - СМП, якi обрали загальну систему оподаткування (платники податку на прибуток пiдприємства), а й тих, якi перейшли на спрощену систему оподаткування згiдно з Указом № 727 та сплачують єдиний податок.

СПД, яким вiдповiдно до законодавства надано дозвiл на ведення спрощеного облiку доходiв i витрат, ведуть бухгалтерський облiк i подають фiнансову звiтнiсть у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему облiку i звiтностi (п. 3 ст. 2 Закону № 996). Цей дозвiл СМП надано Законом № 2063 та Указом № 727, про що йшлося вище. Далi розглянемо законодавство про спрощену систему бухгалтерського облiку i звiтностi.

По-перше, змiст i форму фiнансового звiту СМП у складi Балансу (форма № 1-м) i Звiту про фiнансовi результати (форма № 2-м) та порядок заповнення його статей установлено П(С)БО 25 (показники цього звiту наводяться в тисячах гривень з одним десятковим знаком). Цей нормативний акт застосовують СМП, визнанi такими вiдповiдно до чинного законодавства, i представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi. Крiм того, норми П(С)БО 25 поширюються на пiдприємства, якi за результатами дiяльностi за минулий рiк визнаються СМП. Якщо такi, а також новостворенi пiдприємства за результатами дiяльностi за I квартал або I пiврiччя поточного (звiтного) року не можуть бути визнанi СМП вiдповiдно до чинного законодавства, то вони складають фiнансовий звiт за цей i подальшi перiоди поточного (звiтного) року згiдно з П(С)БО 1-5. Тi ж пiдприємства, якi не будуть визнанi СМП за результатами дiяльностi за 9 мiсяцiв поточного (звiтного) року, можуть складати фiнансовий звiт за 9 мiсяцiв i звiтний рiк iз застосуванням П(С)БО 25.

По-друге, Наказом № 186 затверджено План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй суб'єктiв малого пiдприємництва (далi - спрощений План рахункiв). Як зазначено в пунктi 2 Наказу № 186, спрощений План рахункiв можуть застосовувати, зокрема, СПД-юрособи, якi вiдповiдно до чинного законодавства визнанi СМП (у разi складання ними фiнансової звiтностi iз застосуванням П(С)БО 25). При цьому слiд врахувати, що:

- облiк та узагальнення iнформацiї про позабалансовi активи i зобов'язання пiдприємства здiйснюють з використанням позабалансових рахункiв класу <0> Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого Наказом № 291 (далi - План рахункiв);

- записи на рахунках бухгалтерського облiку спрощеного Плану рахункiв i на позабалансових рахунках для узагальнення iнформацiї про наявнiсть i рух активiв, капiталу, зобов'язань, про доходи i витрати, факти фiнансово-господарської дiяльностi здiйснюються вiдповiдно до iнструкцiї № 291;

- з метою забезпечення необхiдної деталiзацiї та аналiтичностi облiково-економiчної iнформацiї пiдприємства вводять до спрощеного Плану рахункiв субрахунки (виходячи з призначення рахункiв, потреб управлiння пiдприємством, використання назв рахункiв i субрахункiв Плану рахункiв).

По-третє, згiдно з пунктом 15 Методрекомендацiй № 422 спрощена форма бухгалтерського облiку передбачає узагальнення iнформацiї про господарськi операцiї у регiстрах бухгалтерського облiку, затверджених Наказом № 422 (вiдомостi та оборотно-сальдова вiдомiсть), якi використовують малi пiдприємства. Зазначимо, що:

- господарськi операцiї вiдображаються в регiстрах за той звiтний перiод, у якому вони вiдбулися, а iнформацiя про них з регiстрiв бухгалтерського облiку використовується для складання фiнансової звiтностi, iнвентаризацiйної та аналiтичної роботи;

- регiстри складаються щомiсяця та пiдписуються головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку. Пiдсумковi записи з вiдомостей переносяться до оборотно-сальдової вiдомостi для узагальнення даних регiстрiв бухгалтерського облiку за кожним рахунком бухгалтерського облiку. Оборотно-сальдова вiдомiсть складається щомiсяця i використовується для записiв даних за дебетом i кредитом кожного рахунку окремо. Її заповнюють, переносячи кредитовi обороти iз регiстрiв бухгалтерського облiку в дебет вiдповiдних рахункiв.

Малi пiдприємства можуть здiйснювати узагальнення iнформацiї про господарськi операцiї i за простою формою бухгалтерського облiку. Згiдно з Методрекомендацiями № 422 це стосується малих пiдприємств з незначним документообiгом (кiлькiстю господарських операцiй), якi виконують нематерiаломiсткi роботи i послуги. Ця форма облiку передбачає використання Журналу облiку господарських операцiй (додаток 1 до Наказу № 422), при потребi - вкладних аркушiв до цього Журналу (додаток 2 до Наказу № 422) та вiдомостi 3-м (додаток 5 до Наказу № 422), що має два роздiли:

I. Облiк розрахункiв з дебiторами i кредиторами, за податками i платежами, облiк довгострокових зобов'язань i доходiв майбутнiх перiодiв (за рахунками 37, 55, 64, 68 i 69);

II. Облiк розрахункiв з оплати працi (рахунок 66).

У Журналi облiку господарських операцiй, який ведеться помiсячно, записи здiйснюють на пiдставi первинних та зведених облiкових документiв, вiдомостей нарахування заробiтної плати i амортизацiї тощо з вiдображенням суми операцiї на рахунках бухгалтерського облiку. Пiдсумковi данi визначають пiдрахунком суми оборотiв за дебетом i кредитом усiх рахункiв бухгалтерського облiку i виведенням сальдо на кiнець мiсяця.

Джерело інформації - <Справочник экономиста>, квiтень 2009 р., № 4 (64), с. 56.

Питання, пов’язані із спрощеною системою оподаткування, можна обговорити на нашому форумі тут :«Налоги : Налоги юридических лиц» або тут : «юридическое лицо , стоит ли переходить на упрощенную систему налогообложения?»або тут : «Единый налог»

Приєднуйтесь і разом ми знайдемо вирішення ваших проблем.

Нормативна база

Указ № 727 - Указ Президента України <Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва> вiд 03.07.98 р. № 727/98.

Закон № 98 - Закон України <Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi> вiд 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

Закон № 168 - Закон України <Про податок на додану вартiсть> вiд 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 283 - Закон України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> у редакцiї Закону України вiд 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 996 - Закон України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.99 р. № 996-XIV.

Закон № 1775 - Закон України <Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi> вiд 01.06.2000 р. № 1775-III.

Закон № 2063 - Закон України <Про державну пiдтримку малого пiдприємництва> вiд 19.10.2000 р. № 2063-III.

Постанова № 507 - Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України <Про роз'яснення Указу Президента України вiд 03.07.98 р. № 727> вiд 16.03.2000 р. № 507.

Наказ № 291 - Наказ Мiнiстерства фiнансiв України <Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та iнструкцiї про його застосування> вiд 30.11.99 р. № 291.

iнструкцiя № 291 - iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджена Наказом № 291.

П(С)БО 25 - Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 25 <Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва>, затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39.

Наказ № 186 - Наказ Мiнiстерства фiнансiв України <Про затвердження спрощеного Плану рахункiв бухгалтерського облiку> вiд 19.04.2001 р. № 186.

Наказ № 422 - Наказ Мiнiстерства фiнансiв України <Про затвердження Методичних рекомендацiй по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку малими пiдприємствами> вiд 25.06.2003 р. № 422.

Методрекомендацiї № 422 - Методичнi рекомендацiї по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку малими пiдприємствами, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.06.2003 р. № 422.

Порядок № 476 - Порядок видачi Свiдоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого пiдприємництва - юридичною особою, затверджений наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 13.10.98 р. № 476.

Наказ № 477 - Наказ Державної податкової адмiнiстрацiї України <Про затвердження форми Книги облiку доходiв i витрат суб'єкта малого пiдприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення> вiд 13.10.98 р. № 477.

Порядок № 477 - Порядок ведення Книги облiку доходiв i витрат суб'єкта малого пiдприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, затверджений наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 13.10.98 р. № 477.

Наказ № 98 - Наказ Державної податкової адмiнiстрацiї України <Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого пiдприємництва - юридичною особою та Порядку його складання> вiд 28.02.2003 р. № 98.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 4+7


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа