СТАТУТ Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

TAXman, 13 вересня

Статут

Товариства з обмеженою відповідальністю "АВС "

2008

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "АВС ", надалі "Товариство", створене відповідно до установчого договору про утворення спільної часткової власності у формі господарського Товариства як суб'єкта підприємницької діяльності, на підставі Закону України "Про господарські товариства", Цивільного кодексу України .

1.2. Товариство має власне найменування:

Повне: Товариство з обмеженною відповідальністю "АВС "

Скорочене:

- українською мовою – ТОВ "АВС ",

- російською мовою – ООО "АВС ",

- англійскою мовою -

1.3. Юридична адреса Товариства: Україна, м. Киів, вул. Китайська ,122.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасниками Товариства є особи , що підписали договір про

заснування або діяльність Товариства.

2.2.Учасниками Товариства можуть бути юридичні і фізичні особи України та іноземних держав, котрі прийняті у встановленому порядку до Товариства, виконують положення установчих документів Товариства.

2.3. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом та Установчим договором;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку;

- вийти в установленому порядку зі складу Учасників Товариства;м

- одержувати інформацію про діяльність фірми. На вимоги Учасника Товариство зобов'язано надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи зборів;

- одержувати частину майна у випадку ліквідації Товариства чи вибуття з нього в порядку визначеному цим Статутом,

- призначати для роботи у зборах своїх представників, а також відкликати і замінювати їх, сповістивши про це інших членів,

- володіти при голосуванні кількістю голосів пропорційною розміру долі в Статуному фонді

- інші права передбачені чинним законодавством України та Установчими документами Товариства.

2.4. Учасники Товариства зобов'язані: -

- додержуватись Установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних Зборів

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю у Товаристві, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

-нести інші обов'язки передбачені чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

2.5. Учасник, який систематично не виконує належним чином свої обов'язки, або який перешкоджає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключений з Товариства на підставі прийнятого рішення загальних зборів Учасників. При цьому Учасник, про якого приймається рішення, не приймає участі у голосуванні. При виключенні Учасника з Товариства йому виплачується вартість власного майна Товариства пропорційно його внеску до Статутного фонду Товариства.

2.6. Склад учасників Товариства може бути розширений при наявності згоди Учасників за рахунок введення інших юридичних чи (та) фізичних осіб.

2.7. Прийом у Товариство та виключення з його членів здійснюється за рішенням загальних зборів при більшості в 60% голосів від загальної кількості часток в Статутному фонді.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України з дня її реєстрації.

3.2. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмовий знак та інші необхідні реквізити.

3.3. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва відповідно до чинного законодавства України. Філії та представництва Товариства діють на підставі своїх положень, затверджених Товариством.

3.4. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Директором згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіренності, що видається Товариством.

3.5. Товариство може бути засновником і учасником інших юридичних осіб, у тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.

3.6. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Учасниками. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством володіння, користування і розпорядження майном, що є її власностю згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна.

3.7. Товариство не відповідає за забов'язаннями держави, так само й держава не відповідає за забовя'заннями Товариства. Товариство не не відповідає за особистими зобов'язаннями Учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства лише в межах своїх внесків до Статутного фонду.

3.8. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також майно, що надане їм у користування, що знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації та іншому вилученню, за винятком випадків, що передбачені законодавством України.

3.9. Товариство має товарний знак, що реєструється в порядку визначеному чинним законодавством.

3.10. Товариство самостійно планує свою господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства. Основу плану складають договори, що укладені із споживачами та постачальниками, а також рішення Зборів Учасників Товариства.

3.11. Товариство може направляти за кордон у відрядження, для стажування та на перепідготовку спеціалістів, для навчання та ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств за кордоном, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

3.12. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, систему, розмір та види оплати праці, створювати тимчасові творчі колективи.

3.13. Звернення стягнення на частку Учасника у Товаристві по його власних зобов'язаннях не допускається. При нестачі майна Учасника для покриття його боргів кредитори вправі вимагати виділення частки Учасника-боржника згідно Ст. 55 Закону "Про господарські товариства".

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Предметом діяльності Товариства є :

- створення власної мережі магазинів для реалізації товарів власного виробництва та отриманих від українських і іноземних фізичних і юридичних осіб;

- закупівля, зберігання, продаж пального та ППМ через спеціалізовані пункти та АЗС;

- організація громадського харчування, барів, кафе, ресторанів, в тому числі з іноземними партнерами;

- створення мережі сервісного обслуговування транспортних засобів та побутової техніки;

- виробництво та переробка сільгосп продукції та продуктів харчування

- надання виробничих, науково-технічних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам на внутрішньому та зовнішному ринках;

- надання посередницьких послуг по закупівлі, транспортуванню та реалізації товарів," в тому числі торгово-закупівельної діяльності: товарами народного споживання, продуктами харчування, побутовою теле- радіо- відеоапаратурою, засобами обчислювальної техніки, автомобілями, нафтопродуктами та інше;

- вантажні та пасажирські перевезення, транспортно-експедиційне обслуговування;

- надання послуг прокату, лізінгу, оренди та зв’язку; відкриття і управління діяльністю митних ліцензіонних складів, здійснення операцій по декларуванню та митному оформленні грузів;

- будівництво, реконструкція будівель та споруд промислового соціального та житлового призначення;

- утилізація , збір та переробка відходів виробництва та вторинних ресурсів;

- надання різних побутових послуг юридичним та фізичним особам;

- надання платних послуг (інформаційних, юридичних, маркетингових, будівельних, інжинірінгових, лікування, відпочинку, спорту, освіти, прокату та іншіі) населенню, підприємствам, організаціям України та інших країн;

- надання рекламних, консультаційних послуг з питань внутрішньої та зовнішньої інвестиційно-фінансової комерційної діяльності;

- надання інформаційних, консультаційних-довідних, абонентних послуг з питань комерційної діяльності;

- створення оздоровчих комплексів: саун, косметологічних та масажних кабінентів;

- закупівля, обробка та реалізація шкіри та виробів з неї;

- інші види діяльності не заборонени чинним законодавством.

Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з метою і предметом своєї діяльності та діє в межах, що встановлені законодавством України.

5.2. Угоди (договори, контракти), що укладаються Товариством, повинні бути підписані Директором Товариства (або особою, що уповноважена довіренністю, підписаною Директором Товариство).

6. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК

6.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- внесків Учасників;

- доходів від реалізації послуг відповідно до предмету діяльності;

- доходів від аукціонів;

- безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян.

6.2. Майно Товариства складається з Статутного та інших фондів, що створюються за рішенням Зборів Учасників.

6.3. Порядок визначення і витрачання фондів визначається Зборами Учасників.

6.4. Товариство може використовувати кошти резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних форм та методик статутної діяльності, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни на послуги та інші цілі. За рішенням Зборів Учасників Товариства частину коштів резервного фонду може бути використано на оплату праці з компенсуванням їх в наступному періоді з фонду оплати праці.

6.5. Товариство відраховує на користь Учасників частку чистого прибутку у розмірі, що визначається зборами Учасників залежно від результатів господарської діяльності.

6.6. Розподіл нарахованого прибутку Учасників здійснюється відповідно до їх внесків до Статутного фонду Товариства, що регулюється Установчим договором.

6.7. Прибуток Товариства, після відрахування сум по податках та інших обов'язкових платежах, відрахувань на користь Учасників, формування та збільшення Резервного фонду, залишається у розпорядженні Товариства і подальше витрачання Фондів коштів здійснюється за рішенням Зборів Учасників.

6.8. Кошти Товариства зберігаються на розрахунковому рахунку (українська валюта) та валютному рахунку (іноземна валюта) та використовуються ним самостійно.

6.9. Товариство може поєднувати частину свого майна та коштів з майном та коштами державних, кооперативних, громадських та інших організацій з метою організації спільного виробництва товарів, виконання робіт та наданню послуг, зокрема шляхом організації спільних підприємств з іноземними партнерами.

6.10. Частина майна Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям і представництвам Товариства за рішенням і на умовах, що визначаються Зборами Учасників.

7. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний фонд Товариства визначений відповідно до Установчого договору, становить 75 000 (сімдесят п’ять ) тисяч гривень. 50% внеску до статутного фонду Товариства підлягають оплаті до моменту державної реєстрації товариства, інші не пізніше одного календарного року з дня державної реєстрації підприємства. Оплата внеску до статутного фонду Товариства може проводитись шляхом передачі грошових коштів або матеріальних цінностей.

7.2. Учасники вносять внески у Статутний фонд , їх розмір визначений Установчим договором.

7.3. Зміна первісної суми Статутного фонду провадиться за рішенням Зборів Учасників Товариства.

7.4. Збільшення Статутного фонду Товариства проводиться за рахунок прибутку та іншими засобами, що передбачені чинним законодавством.

7.5. Статутний фонд Товариства може бути зменшений за рішенням Зборів учасників Товариства, у порядку визначеному Законодавством України.

7.6. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25% Статуного фонду, а також інші фонди передбачені законодавством України та статутом товариства.

8. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

8.1. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, можуть покриватися за рахунок коштів резервного фонду.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом Товариства є Збори Учасників Товариства. Збори учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

9.2. Кожний Учасник Товариства має у Зборах кількість голосів пропорційно внеску до Статутного фонду Товариства.

9.3. До виключної компетенції Зборів учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства;

в) створення, реорганізація і ліквідація філій та представництв, затвердження положень про них;

г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємтсва, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;

є) затвердження правил процедури та іншіх внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

з) затвердження господарських договорів, угод, контрактів, що перевищують суму еквівалентну 500 000 гривень, на момент укладання господарського договору, угоди, контракту.

и) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "д", "и", належать до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства і не можуть бути передані іншім органам Товариства.

Загальні Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь учасники, що мають більш як 60 відсотків голосів.

9.4. Виконавчим органом Товариства є Дирекція, що призначається за рішенням Зборів Учасників. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції, що визначена Установчим договором і Статутом Товариства.

9.5. Директор:

- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;

-затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату;

- затверджує договірні ціни і тарифи на послуги;

- визначає порядок відшкодування збитків;

- приймає рішення про одержання довгострокових кредитів;

- створює органи,що необхідні для виконання цілей і завдань Товариства;

- розпоряджається всім майном Товариства, включаючи кошти;

- затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

- приймає на роботу і звільнює з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поіздки;

- організує ведення бухгалтерського обліку та звітності у Товаристві;

- забезпечує виконання рішень Зборів учасників;

- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

9.6. Директор має право:

- розпоряджатися майном в межах, що визначені Установчим договором і Статутом Товариства;

- без довіренності діяти від імені Товариства, репрезентувати її у всіх установах, підприємствах і організаціях;

- укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати довіренності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки;

- здійснювати інші дії для досягнення цілей Товариства в межах його компетенції.

9.7. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства може створюватися Ревізійна комісія. Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Зборами Учасників Товариства.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство самостійно веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік результатів своєї діяльності.

10.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність в Товаристві ведуться згідно норм, що діють в Україні. Організація обігу документів в Товаристві, її дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором.

10.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чиним законодавством.

10.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

10.5. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

10.6. Товариство за власний рахунок може наймати спеціалізовану установу для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

11. ПРАЦІВНИКИ ТОВАРИСТВА ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

11.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає форми та систему оплати праці працівників Товариства.

11.2. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, систему, розмір та вид оплати праці згідно з чиним законодавством.

11.3. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі й керівників, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.

11.4. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників Товариства не обмежується.

11.5. В разі необхідності для виконання конкретних робіт та надання послуг Товариство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково - дослідних закладів, вищих учбових закладів, підприємств та організацій (поза робочим часом за основним місцем роботи) на підставі індивідуальніх договорів, зокрема:

договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, що передбачені чинним законодавством, з оплатою праці на договірних засадах.

11.6. Товариство здійснює внески щодо соціального та медичного страхування й соціального забезпечення в порядку і розмірі, що встановлені чинним законодавством.

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) провадяться за рішенням Зборів учасників Товариства. В разі реорганізації Товариства вносяться відповідні зміни до цього Статуту.

12.2. Ліквідація Товариства провадиться за рішенням Зборів Учансиків або за рішенням суду чи арбітражу у випадках, що передбачені чинним законодавством.

12.3. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, що призначається Засновниками, або судом чи арбітражем.

12.4. Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі за місцем знаходження Товариства публікацію про строк і порядок ліквідації.

12.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства.

12.6. Порядок і строк ліквідації Товариства встановлюється Учасниками або судом (арбітражем). Строк для подання претензій кредиторів не може бути менший ніж 2 місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

12.7. Ліквідаційна комісія:

- оцінює наявне майно Товариства;

- виявляє дебіторів та кредиторів Товариства і проводить розрахунки з ними;

- вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам;

- складає ліквідаційний баланс і подає його Зборам учасників Товариства.

12.8. Решта майна Товариства, що залишилась після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами розподіляється між учасниками Товариства відповідно до Закону України "Про господарські товариства"'.

12.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

12.10. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, її учасникам та третім особам за нормами цивільного законодавства України.

13. СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ТОВАРИСТВА

13.1. Спори Товариства з українськими та іноземними юридичними особами та громадянами (включаючи Учасників) розглядаються згідно з чинним законодавством України відповідними судами України або іншими органами в межах їх компетенції.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Питання, пов’язані із створенням ТОВ, можна обговорити на нашому форумі тут :

«При создании Тов» або тут : «Устав ТОВ, ЧП» або тут : «родственник - иностранец создает ТОВ. какие особенности?» або тут : «из ПП нужно сделать ТОВ» або тут : «государственный служащий может быть учредителем ТОВ?» або тут : «Подскажите, ну очень надо!» або тут : «как одному из учредителей ООО передать недвижимость» або тут : «А можно ли нам быть единщиками?»

Приєднуйтесь і разом ми знайдемо вирішення ваших проблем.

Антон Д.
27 жовтня 2008 р. в 18:17

В уставной фонд можно внести имущество или материальные ценности (оценив его самостоятельно)?
Что лучше открывать част. пред-ие или ООО, с учетом того, что в ООО уставной фонд наполняется не деньгами!

TAXman
1 листопада 2008 р. в 13:09

Вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Негрошові внески обкладаються податком з доходів громадян.
Що краще відкривати - ТОВ чи ПП - непогана тема для форуму , який незабаром відкриється. Але треба мати на увазі, що ТОВ - це солідніша форма підприємства, ніж ПП. Засновниками ТОВ можуть бути декілька юридичних осіб, статутний капітал не може бути меншим за 100 мінімальних зарплат. Про ТОВ незабаром буде свіжий пост.

pachok89
30 січня 2009 р. в 11:58

Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!

consult
24 травня 2009 р. в 19:55

Чи можна в статуті встановити мінімум для більшості у розмірі 2/3 голосів, для прийняття рішень Зборів Учасників Товариства.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 4+4


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа