Зразок Статуту приватного підприємства

TAXman, 10 серпня

Надаю зразок Статуту приватного підприємства.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

ВЛАСНИК ПП „XXX"

(ПІБ)

Згідно Рішення від XX.XX.200Xр. № 1

СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ХХХ"

200Х рік

(вищенаведене оформляється як окремий титульний аркуш)

Приватне підприємство "XXX" /надалі - Підприємство/ засноване на основі приватної власності громадянина України (ПІБ), відповідно до господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України та іншого чинного законодавства України.

1. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Найменування Підприємства:

Повна назва українською мовою - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ХХХ";

Скорочена назва українською мовою - ПП " ХХХ ";

Скорочена назва російською мовою - ЧП " ХХХХ "

Скорочена назва англійською мовою - РЕ " ХХХ ".

1.2 Місцезнаходження: Україна, ** обл., місто ** , вул. **.

2. ВЛАСНИК ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Власником підприємства є громадянин України:

(ПІБ), паспорт: серії ХХ № ХХХХХХ, виданий ХХ.ХХ.ХХХХр. ХХХХХХ РВ УМВС ** області; що проживає за адресою: м. **, вул. **, кв. **; Ідентифікаційний номер: **.

3. МЕТА СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Метою створення і діяльності Підприємства є одержання прибутку на вкладений капітал шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, згідно з цим Статутом, а також задоволення на основі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів Власника та членів трудового колективу Підприємства.

4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Предметом діяльності Підприємства є: Основна діяльність:

- діяльність у сфері інформатизації (КВЕД 82300);

- створення програмного забезпечення (КВЕД 82100);

- оптова торгівля недержавних організацій крім споживчої кооперації (КВЕД 71130);

- роздрібна торгівля недержавних організацій крім споживчої кооперації (КВЕД 71250) . операції з купівлі-предажу продукції програмного забезпечення та іншої продукції інформатизаційного призначення.

Виробничо-господарська діяльність:

- виробництво та реалізація товарів народного споживання;

- виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції;

- проведення науково-дослідних робіт;

- виробництво продуктів харчування;

- виробництво консервованих продуктів;

- організація і здійснення збирання, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва.

- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;

- виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та інших частин до них.

Будівництво:

- будівництво виробничих та житлових об'єктів; розробка проектно-кошторисної документації; виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація; технічне оснащення механізмів, бладнання, будівель та споруд;

- ремонт та реставраційні роботи;

- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт.

Торгівля і послуги:

- торгівельна діяльність, в тому числі, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна; торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;

- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу; оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами; оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами; оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;

- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;

- оптова то роздрібна торгівля іншими групами товарів;

- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів (стажування);

- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів;

- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.

Транспорт:

- надання побутових та транспортних послуг населенню і юридичним особам, здійснення міжнародних перевезень; створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів та вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією); реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам; надання експедиційних послуг;

- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;

- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

4.2 Предметом зовнішньоекономічної діяльності Підприємства є всі види діяльності згідно з діючим законодавством України а саме:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

- надання Підприємством послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

- спільна підприємницька діяльність між Підприємством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність Підприємства за межами України;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю Підприємства;

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Підприємством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- орендні, в тому числі лізингові, операції між Підприємством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Підприємство є юридичною особою згідно законодавства України.

Підприємство володіє відокремленим майном на праві власності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, емблему та товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку, бланки та інші реквізити, ідентифікаційний код.

5.2 Підприємство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

5.3 Підприємство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових справ, виконуючи обов'язки, пов'язані з ії діяльністю, самостійно виступати позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

5.4 Підприємство володіє, користується та розпоряджається належним їй на праві повного господарського відання майном, включаючи майно передане Підприємству Власником, відповідно до чинного законодавства згідно мети своєї діяльності та призначення майна.

5.5 Підприємство відповідає по своїх обов'язках всім своїм майном. Підприємство не відповідає по обов'язках держави. Держава не відповідає по обов'язках Підприємства.

5.6 Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника, Власник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства і зазнає збитки тільки в межах вартості майна Підприємства.

5.7 Підприємство має право створювати самостійно і спільно з іншими установами і організаціями /незалежно від їх форми власності/, підприємства з правом юридичної особи, а також філії і представництва на території України, та за її межами відповідно до законодавства, діючого на території України, а також відповідного законодавства іноземних держав.

5.8 Філії, представництва та. інші відособленні підрозділи діють від імені Підприємства на підставі Положень про них. Положення про філії, представництва та інші відособленні підрозділи Підприємства приймаються Власником відповідно до законодавства держави заснування.

6.МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА І ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ

6.1 Майно Підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інше майно, вартість якого відображається на самостійному балансі підприємства.

6.2 Майно Підприємства формується за рахунок:

- грошових і матеріальних внесків Власника на статутну діяльність;

- переданих по договору оренди або безкоштовне користування основних і оборотних коштів від підприємств, організацій та фізичних осіб ;

- виробленої продукції;

- прибутку від виробничої діяльності, комерційних операцій з цінними паперами і іншої комерційної діяльності;

- позичених /зайомних/ коштів, кредитів;

- придбання майнових прав, ліцензій, патентів;

- благодійних внесків організацій, підприємств та громадян;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

7. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

7.1 Розмір статутного фонду Підприємства в грошовому еквіваленті складає 1000,00 (тисячу) гривень.

7.2. Власник передає комп’ютер „***" в якості внеску до статутного фонду приватного підприємства „***", вартість якого становить 1000,00 (тисячу) гривень. Статутний фонд підприємства може поповнюватись за рахунок додаткових вкладів.

7.3. Збільшення та зменшення розміру статутного фонду підприємства проводиться за рішенням Власника.

8. ПРИБУТОК, ЙОГО РОЗПОДІЛ, ЗБИТКИ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

8.1 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, набутий в результаті здійснення господарської діяльності, кошти, одержані за рахунок внеску Власника та інші фінансові надходження на законних підставах.

8.2 Чистий прибуток /дохід/ Підприємства, одержаний з надходжень від господарської діяльності залишається у повному його розпорядженні після :

- виплати передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету;

- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;

- оплати відсотків по кредитах банків та облігаціях.

8.3 Власник самостійно визначає порядок формування, використання фондів, ресурсів та їх видів. Державні органи не встановлюють нормативи створення фондів Підприємства.

8.4 Розрахунки Підприємства за своїми зобов'язаннями проводяться у безготівковому порядку через установи банків та готівкою відповідно до чинного законодавства України.

8.5 Дивідендом є частина загальної суми чистого прибутку Підприємства, що виплачуються Власнику після оплати податків, процентів по кредитах банку, відрахувань до фонду розвитку виробництва , поповнення резервного фонду, сплати процентів по облігаціях. Виплата дивіденду відбувається щорічно в розмірі, що визначається Власником. Дивіденд може виплачуватись готівкою, а також іншими видами майна.

8.6. Збитки Підприємства покриваються за рахунок внутрішніх ресурсів Підприємства, а також будь-яким іншим способом згідно згідно чинного законодавства.

9. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

9.1 Управління діяльністю Підприємства здійснюється Директором Підприємства, яким є Власник Підприємства, або призначеним Власником Директор, з яким укладається контракт. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання поточної діяльності Підприємства і перспективи його розвитку.

9.2 Директор Підприємства організує всю виробничо-господарську діяльність, несе повну відповідальність за прибутковість цієї діяльності, діє від імені Підприємства, представляє Підприємство без довіреності в усіх підприємствах, організаціях, установах і здійснює зв'язок з іншими юридичними особами і громадянами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банку розрахункові та інші рахунки Підприємства, визначає напрямки використання прибутку, має право брати кредити в установах банківської системи, видавати майнові гарантії, забезпечені майном Підприємства.

9.3 Директор визначає самостійно структуру управління Підприємством, приймає на роботу, звільняє осіб, працюючих по трудових договорах, затверджує штатний розпис, видає накази, вказівки, обов'язкові для всіх працюючих на Підприємстві, визначає порядок збереження печатки та штампу та їх використання, організує надання державним органам бухгалтерської і статистичної звітності.

10. ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

10.1 Трудова діяльність на Підприємстві здійснюється, як самим Власником так і громадянами на основі трудових договорів /контрактів/, трудових угод.

10.2 Підприємство самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці своїх працівників. Працівники Підприємства підлягають соціальному і медичному страхуванню, соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Час роботи на Підприємстві зараховується в трудовий і пенсійний стаж. За рішенням Власника за згодою трудового колективу по умовах праці і соціального забезпечення можуть встановлюватись додаткові пільги крім встановлених діючим законодавством.

10.3 Підприємство з метою задоволення соціальних потреб своїх працівників, працюючих на Підприємстві та Власника, надає їм позики , матеріальну допомогу.

11. ПРАВА І ОБОВ ЯЗКИ ВЛАСНИКА

11.1 Власник зобов'язаний:

- сприяти створенню і організації Підприємства;

- сприяти матеріально-технічному забезпеченню Підприємства;

- дотримуватись вимог трудового законодавства України.

'

11.2 Власник Підприємства має право:

- приймати рішення по будь яких питаннях діяльності Підприємства;

- визначати основні напрямки діяльності Підприємства, затверджувати плани, звіти про їх виконання;

- вносити зміни і доповнення до Статуту Підприємства;

- затверджувати річні результати діяльності Підприємства.

12. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

12.1 Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації /злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення/ або ліквідації. Реорганізація Підприємства відбувається за рішенням Власника. При реорганізації Підприємства його права переходять до правонаступника. Підприємство ліквідується за рішенням Власника, на підставі рішень суду або господарського суду у випадку неплатоспроможності /банкрутства/, на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

12.2 Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру, реорганізованим з моменту внесення в установленому порядку змін і доповнень до Статуту. Майно що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівкою Власника.

12.3 У випадку смерті Власника його права і обов'язки щодо Підприємства, його майна, грошових коштів переходять до його правонаступників або осіб, організацій вказаних в заповіті.

ВЛАСНИК ПІДПРИЄМСТВА _______________________________________

Питання, пов’язані із створенням приватного підприємства, можна обговорити на нашому форумі тут :

«Частное предприятие и уставной капитал» або тут : «частное предприятие. как ввести в учредители еще одно физическое лицо» або тут : «ЧП порядок смены директора» або тут : «Закрытие ЧП» або тут : «переоформление частного предприятия»

Приєднуйтесь і разом ми знайдемо вирішення ваших проблем.

56 відгуків

Прокоментировать

Светлана
11 серпня 2008 р. в 23:07

скажите пожалуйста, а я могу создать ЧП, чтобы об этом не узнал директор предприятия, на котором я официально устроена?
заранее спасибо

TAXman
11 вересня 2008 р. в 12:42

Можно, какое дело директору к принятым вами решений и действий, не относящихся к деятельности его предприятия.

Павел
12 серпня 2008 р. в 12:33

Осуществлять предпринимательскую деятельность - конституционное право граждан Украины. При регистрации Вас, как частного предпринимателя (ФЛ-П) разрешение директора не нужно, и такая информация ему предоставляться из регистрационной палаты не будет. Единственный минус - возможно пересечение с Пенсионным Фондом. У меня аналогичная ситуация - работаю на предприятии, и одновременно являюсь ЧП.

А для регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, Вам необходимо взять оригинал Вашего паспорта, справку о присвоении ИНН и обратится в регистрационную палату по месту прописки.

vita
29 серпня 2008 р. в 18:34

подскажите,пожалуйста, как правильно оформить наемного работника на частное предприятие?

TAXman
11 вересня 2008 р. в 14:41

О вариантах оформления наемного работника читайте здесь .

Роман
15 вересня 2008 р. в 13:25

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, могут ли у ЧП быть соучередителями несколько человек, должны они быть физическими либо юридическими лицами, возможно ли платить единый налог(200 грн в месяц) и как он изменяется при наличии наемных работников.
Спасибо

TAXman
16 вересня 2008 р. в 13:23

Засновниками ПП можуть бути одна або декілька фізичних осіб (до 10) або тільки одна юридична особа. ПП - це юридична особа і єдиний податок сплачується не фікований (як підприємці) а за ставкою 10% або 6%.

Роман
18 вересня 2008 р. в 17:07

СПД платит единый налог при обороте до полумиллиона гривен в год. А кто платит единый налог при обороте до миллиона гривен, разве не ЧП? И возможно ли как-то работать с соучередителем через единый налог?
Спасибо

TAXman
19 вересня 2008 р. в 12:38

Про спрощену систему оподаткування дивіться тут

Всеволол
26 вересня 2008 р. в 00:01

Скажіть будь-ласка чи має прописка якесь значення при реєстрації ПП? Можу я зареєструвати ПП не по місцю прописки?

TAXman
26 вересня 2008 р. в 16:47

Ні, прописка не має значення. Засновник може проживати в іншій області. Бажано мати документ, який підтверджує факт аренди або права власності приміщення під офіс.

ReBeaT
30 вересня 2008 р. в 16:31

Доброго дня! Можна зареєструвати ПП без статутного фонду і як це вказати в статуті? Дякую...

TAXman
1 жовтня 2008 р. в 18:03

Ніде в законодавстві такої вимоги немає. Так що можна зареєструватись і без статутного фонду. Правда самі державні реєстратори просять хоч 100 грн. вказати або якусь матеріальну цінність. Всі чекають змін у законодавстві.

Яна
25 жовтня 2008 р. в 21:36

на які потреби можна знімати з рахунку гроші,
як зняти прибуток?

TAXman
27 жовтня 2008 р. в 10:05

Гроші Ваші - що хочете, те й робите. Головне -розрахуватися з податками і внесками. І якщо не бажаєте розвиватися - використовуйте кошти на власні потреби.

Давыдов
27 жовтня 2008 р. в 17:56

Подскажите как выглядит Комісійна угода...Зрание благодарен

TAXman
1 листопада 2008 р. в 13:17

Незабаром відкриється форум,може хтось із відвідувачів допоможе.

Саша
4 листопада 2008 р. в 16:51

Якщо внеском до стат. фонду буде споруда, як цінити її вартість? Чи є якісь вимоги у податкової щодо оцінки? Оскільки з оцночної вартості будуть робитися аморт.відрахування. Дякую

TAXman
10 листопада 2008 р. в 16:47

Вимог у податкової щодо оцінки споруди немає. Як правило, оцінка проводиться за згодою сторін. Чіткої залежності до балансової чи залишкової вартості немає.Питання в тому, чи із цєї оціночної вартості мають робитися амортизаційні відрахування.

Олег
24 листопада 2008 р. в 00:19

Несподівано натрапив на ваш сайт. Цікаво. Проте, повинен зауважити, що Закон України "Про власність" втратив чинність на підставі закону N 997-V від 27.04.2007 р. (ВВР, 2007, N 33, ст.440}, а тому у жодноиу разі робити на ного посилання у Статуті неможна.

TAXman
24 листопада 2008 р. в 11:36

Дякую, Ви маєте рацію. Уже вніс зміни.

vasili4ko
24 грудня 2008 р. в 11:08

Підкажіть, як правильно оформити зміни та доповнення до статуту приватного підприємства, чи є якісь вимоги чи норми що до рішення засновника про зміни??? дякую...

TAXman
30 грудня 2008 р. в 12:11

Можливо про вимоги по оформленню змін вам підкаже державний реєстратор. А можливо хтось із читачів цей етап проходив і зможе поділитися враженнями на форумі

Александр
25 грудня 2008 р. в 23:26

каким образом я могу оформить себя на частном предприятии с записью в трудовой книжке если я являюсь основателем предприятия?

TAXman
30 грудня 2008 р. в 12:06

Якщо ви лише засновник ПП, то для оформлення трудової книжки підстав немає. Якщо ви оформите себе керівником, бухгалтером, будете отримувати зарплату, то і трудова книжка знадобиться.

Генадій
29 грудня 2008 р. в 11:26

Приватне Підприемство платить фіксірований налог
і 6 процентів від прибудку чи тільки 6 процентів.

TAXman
30 грудня 2008 р. в 11:13

ПП сплачує єдиний податок не у фіксованому розмірі як фізична особа - підприємець, а 6% від обсягу виручки від реалізації а не від прибутку.

Татьяна
8 січня 2009 р. в 15:26

Добрый день. Подскажите где взять шаблон статута Частного придприятия. Очень надо. Я понимаю, что хороший статут денег стоит, но ведь мир не без добрых людей, помогите

Татьяна
8 січня 2009 р. в 15:28

если у кого-то и есть статут, то, пожалуйста, вышлите его мне на адрес: kr_tania@mail.ru
Заранее огромнейшее спасибо

Борис
13 січня 2009 р. в 15:14

если не жалко, то и мне :) bsm10@i.ua

555
20 січня 2009 р. в 18:50

если у кого-то и есть статут, то, пожалуйста, вышлите его мне на адрес: Krasnonoss@bigmir.net
Заранее огромнейшее спасибо всем неравнодушным!!!

Светлана
13 січня 2009 р. в 21:12

Подскажите пожалуйста, какая разница между ЧП физической особы и юридической - в чём плюсы и минусы?

TAXman
15 січня 2009 р. в 22:57

Дуже багато спільного, тільки для фізичної особи все простіше - і реєстрація, і подача звітності, і ведення обліку, і оподаткування. Правда, для ф/о і більше обмежень в залежності від вибраної системи оподаткування. А взагалі питання широке і цікаве. Було б непогано його обговорити практикам на нашому форумі .

Катерина
15 січня 2009 р. в 06:53

Хочу звернути вашу увагу на те, що на титулі статуту та у самому статуті найменування підприємства має бути записане прописними літерама (і організ-правова форма і назва).Т
Тобто не Приватне підприємство " ХХХ", а ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ХХХ"

TAXman
15 січня 2009 р. в 22:42

Дякую за увагу і підказку.

Юрій
16 січня 2009 р. в 11:33

доброго дня! підскажіть будь-ласка як оподатковується виплата дивідендів.

TAXman
16 січня 2009 р. в 20:21

Сума дивідендів оподатковується за ставкою 15%. Податок утримується зразу ж у джерела виплати доходу.

Оля
20 січня 2009 р. в 16:45

Привет всем!!! Сделайте доброе дело, очень нужен шаблон статута Частного придприятия. Заранее благодарна. olga1979@voliacable.com

Олег
2 лютого 2009 р. в 20:40

Скажіть, будь ласка, які особливості оформлення статут ПП з метою відкриття стоматкабінету? Що обвязково потрібно врахувати задля отримання відповідної ліцензії?

TAXman
5 лютого 2009 р. в 22:02

Не можу конкретно відповісти, тому даю це питання на форум .
Може знайдеться добра душа, що допоможе.

Сергій
4 лютого 2009 р. в 21:15

Привіт! Буду вдячний за інформацію про внесок до статутного фонду ТОВ проектно-кошторисної документації (з проведеною експертизою)- яким документом регламентується?

TAXman
5 лютого 2009 р. в 22:14

Внесок до статутного фонду будь-якого ТОВ повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам ( майже 50 тис.грн.). Це прописано в Законі Про господарські товариства.

_general_
12 лютого 2009 р. в 12:27

Здравствуйте!
Очень нужен шаблон Рішення (оформляється як окремий титульний аркуш). Если можно, то вышлите пожалуйста на mail@kabatov.com
Буду очень благодарен.

_general_
12 лютого 2009 р. в 12:40

Вопрос снимаю, спасибо, ответ нашел здеь
http://tax-ua.it-blogs.com.ua/post-205.aspx#cid_771

люба
25 лютого 2009 р. в 13:46

Скажіть будь-ласка які документи підтверджують той факт що прописка немає значення при реєстрації та здійсненні діяльності ПП

TAXman
25 лютого 2009 р. в 21:38

Основний документ - Закон №755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Там наведені повні переліки різних документів, а про прописку нічого не сказано.

Артем
5 березня 2009 р. в 16:59

Будет ли правильно назвать частное предприятие, основанное несколькими физ. лицами:
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХХХ"?

TAXman
5 березня 2009 р. в 21:58

Я вважаю, що тут не потрібно експериментувати і видумувати нові організаційно-правові форми. Таку ОПФ держреєстратор не повинен пропустити для реєстрації. Приватне підприємство воно і є ПП.

Іван_07
11 березня 2009 р. в 09:39

якщо у когось є статут на ПП, вишліть будь-ласка на мою адресу: shmigel_ivan@ukr.net    
  Дуже дякую.

Віталік
11 березня 2009 р. в 23:53

Скажіть будь ласка мене призначили Директором. Як я можу звільнити старих співробітників якщо вони не з'являються на робочому місці. Це ПП. Буду дуже вдячний

TAXman
12 березня 2009 р. в 22:12

Стаття 36 Кодексу законів про працю України встановлює підстави розірвання трудового договору в т.ч. з ініціатива власника . Згідно ст. 40 КЗпП трудовий договір може бути розірваний власником у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) працівника без поважних причин (п.4).

Відсутністю на роботі є знаходження працівника поза територією підприємства або об’єкта, де він відповідно до трудових обов’язків повинен виконувати доручену йому роботу.

Оскільки здійснення прогулу є дисциплінарним порушенням власником підприємства на працівника може бути накладено дисциплінарне стягнення, а саме догана або звільнення (ст. 147 КЗпП).
При цьому за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Тобто, у випадку якщо за здійснення прогулу на працівника вже накладалося стягнення у вигляді догани звільнити його за те ж порушення власник (уповноважений ним орган) вже не може.

Відповідно до ст. 149 КЗпП до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

леся
24 березня 2009 р. в 14:34

добрий день! підскажить будь ласка, якщо засновником ПП була фізична особа, а маємо бажання оформити засновником одне ТОВ, чи можливо це? та не потрібно буде змінювати організаційну-правову форму на Дочірне підприємство? Дякую.

Оксана
27 березня 2009 р. в 12:32

Ищу образец протокола общего собрания ООО по созданию ревизионной комиссии.........

gornostal
18 травня 2009 р. в 04:31

при создании ЧП двумя физ лицами обязательно ли кого-либо назначать на какие-либо должности? может ли предприятия при условии, что всем занимаются 2 учредителя некоторое время жить без выплаты зарплат?

gornostal
18 травня 2009 р. в 04:34

при создании ЧП двумя физ лицами обязательно ли кого-либо назначать на какие-либо должности? может ли предприятия при условии, что всем занимаются 2 учредителя некоторое время жить без выплаты зарплат?

ZharA
25 червня 2009 р. в 02:31

Чи можна в статуті всюди писати не Власник, а Засновник?
Ніби краще звучить.
Є різниця?

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 1+5


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа